OPŠTI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA
KLIMA SERVIS KMB

Ugovaranje posla:

Zahtevi za kupovinu, dosavu i izvođenje radova mogu se izvršiti na tri načina:

1. Telefonom (uz napomenu da se svi telefonski razgovori snimaju).
Broj za zakazivanje intervencija je 011/7702807 i intervencija se može zakazati isključivo na ovom broju.
2. Pismeno, putem mail-a info@klimaservisbeograd.com

Prikupljanje informacija i zakazivanje:
Naručilac posla je dužan da dostavi sledeće informacije koje mu zatraži izvođač radova:

1. Lokacija – tačna adresa, kuća ili zgrada, sprat, stan
2. Ime i prezime naručioca posla
3. Kontakt telefon, najmanje jedan mobilni i fiksni
4. Da se izjasni o vrsti klima uređaja koji montira ukoliko uređaj nije kupljen od nas, da dostavi tačan model kako bi izvođač radova mogao da se adekvatno pripremi za tu vrstu montaže.
5. Da pruži detaljan opis strukture prostorije gde želi da montira unutrašnju jedinicu klima uređaja, dimenzije prostorije (dužina, širina, a naročito visina).
6. Da pruži detaljan opis pozicije za montažu spoljašnje jedinice a pre svega :

visinu od površine tla, položaj u odnosu na prozor kroz koji se spoljna jedinica montira npr. ispod prozora, levo ili desno od bočne ivice prozora ili iznad prozora. Ukoliko su u pitanju radovi na visini tj. iznad 3m visine na kojoj će se nalaziti spoljašnja i unutrašnja jedinica, poželjno je dostaviti fotografije lokacije putem e-mail-a.
7. Da dostavi informacije o raspoloživosti sopstvenog slobodnog vremena za izvođenje radova na datoj adresi.
8. Ukoliko naručilac posla nije u mogućnosti da prisustvuje izvođenju radova, dužan je da odredi lice imenom i prezimenom koje će biti prisutno na lokaciji u trenutku izvođenja radova.

Izjava o poverljivosti podataka

Izvođač radova se obavezuje da će sve pojedinosti vezane za ugovoreni posao čuvati kao poslovnu tajnu a naročito se obavezuje da će sve lične podatke naručioca kao što su ime, prezime, brojevi telefona, tačna adresa i sl. pravilno skladištiti i čuvati i da ih neće ustupati trećim licima bez saglasnosti naručioca. Podaci i informacije mogu biti dostupne nadležnim državnim organima u skladu sa njihovim ovlašćenjima neposredno na osnovu zakona ili sudskog ovlašćenja.

Opšti uslovi izlaska na teren:

Prilikom izlaska na teren po zahtevu naručioca i pre stupanja u prostor naručioca radova, instalateri su dužni da se predstave i pokažu svoje identifikacione kartice na zahtev naručioca radova. Ukoliko naručilac radova sumnja u njihov identitet, neophodno je da odmah pozove naš servis i proveri njihove identitete. Ukoliko instalateri u prostoru naručioca ne zateknu naručioca radova ili lice koje je on ovlastio da bude prisutno prilikom izvođenja radova, a o čijem identitetu je obavestio servis, instalateri u slučaju sumnje da se radi o mogućoj lažnoj prijavi intervencije, imaju pravo napustiti lice mesta uz odgovarajuće objašnjenje. Troškove izlaska na teren, u ovom slučaju snosi isključivo naručilac radova. Ukoliko je identifikacija obostrano uspešna, naručilac radova je dužan da svojeručnim potpisom overi Izjavu da je upoznat sa opštim uslovima izvođenja radova Klima servisa KMB i da su mu ona lično uručena od strane instalatera prilikom dolaska na adresu naručioca, nakon čega radovi mogu da počnu.

Izlazak na teren u slučaju zahteva za redovan godišnji servis:

Prilikom izlaska na teren po zahtevu za redovan godišnji servis, instalater pušta klima uređaj u rad i proverava ispravnost uređaja, a naročito osnovne parametre radne smeše (pritisak i temperatura) u režimu hlađenja i grejanja. Ukoliko su parametri u redu, može se pristupiti redovnom godišnjem servisu po proceduri opisanoj na našoj web stranici https://www.klimaservisbeograd.com/redovan-godisnji-servis-klima-uredjaja/ . Ukoliko parametri nisu u zadovoljavajućim garanicama, instalater konstastuje da postoji kvar na uređaju i o tome obaveštava naručoioca radova. Nakon toga instalater pristupa vizelnoj proceni kvara po proceduri opisanoj u slučaju izlaska na teren zbog popravke klima uređaja koja može trajati najviše do 15 minuta, posle čega daje opis kvara, operacije neophodne za otklanjanje kvara, vreme za otklanjanje kvara, broj izlazaka na teren i novčanu procenu vrednosti delova i usluge. Naručilac je dužan da se izjasni o datoj ponudi od strane instalatera. Ukoliko je izjašnjenje pozitivno, instalater započinje proces popravke klima uređaja. Ukoliko naručilac ne prihvati ponudu, dužan je da snosi troškove izlaska na teren i konstatacije kvara po važećem cenovniku Klima servis KMB.

Izlazak na teren u slučaju zahteva za popravku klima uređaja:

Prilikom izlaska na teren po zahtevu za popravku klima uređaja instalater vrši vizuelni pregled klima uređaja (do 15 minuta), detektuje nedostatke i nakon toga daje okvirnu ponudu (predračun) za otklanjanje tih defekata. Ponuda mora da sadrži opis radova, vreme trajanja, broj izlazaka i način izvođenja tih radova, kao i procenu vrednosti radova (u dinarima). U slučaju realizacije date ponude, vrednost realizovanih radova navedenih u ponudi ne sme preći 20% od date ponude. Ukoliko naručilac posla iz bilo kog razloga ne prihvati datu ponudu ili ukoliko se popravka iz bilo kog razloga ne radi odmah na licu mesta, naručilac je dužan da plati troškove izlaska na teren i konstatacije kvara po važećem cenovniku. Ukoliko je kvar složen i ne može se vizuelnim petnaestominutnim pregledom dijagnostifikovati, pristupa se proširenoj dijagnostici.

Složeni kvarovi i proširena dijagnostika:
Kada je defekt uređaja složen tj. kada se ne može vizuelnim putem, u trajanju do 15 minuta dijagnostifikovati obim i vrsta kvara, već to zahteva dodatne radove vezane za rasklapanje i ispitivanje uređaja (pritisak, temperatura, jačina struje i sl.), izvođač radova usmenim putem obaveštava naručioca o obimu, vremenu trajanja, načinu dijagnostifikovanja i ceni radova neophodnih da bi se dijagnostifikovao kvar. Zatim pravi predračun za datu dijagnostiku. Instalater pristupa proširenoj dijagnosici tek nakon pismene saglasnosti naručioca na predračunu. Kod složenih popravki i nemogućnosti da se precizno odredi defekt uređaja (nepristupačnost uređaja, nedostatak tehničke dokumentacije, starost uređaja, nedostatak rezervnih delova na domaćem tržištu, kvarova koji nastaju nestručnom montažom od strane neovlašćenih lica…) tj. u slučajevima kada postoji mala verovatnoća da i posle proširene dijagnostike uređaj neće moći da se popravi, instalater je dužan da o tome usmeno obavesti naručioca pre početka dijagnostike.
Izlazak na teren u slučaju zahteva za montažu klima uređaja:

• Prilikom izlaska na teren po zahtevu za montažu klima uređaja, instalater prima zahtev od naručioca posla o lokaciji i načinu montaže klima uređaja. Instalater daje stručna uputstva u vezi sa pomenutim zahtevom. Naručilac posla i instalater postižu dogovor o tehničkim detaljima (pozicija spoljašnje i unutrašnje jedinice, putanja i dužina instalacije uređaja, način odvoda kondenzata i sl.) . Zatim instalater sačinjava ponudu (predračun) sa specifikacijom radova i ukupnom cenom. Ako naručilac radova overi datu ponudu, instalater pristupa montaži uređaja po opisanoj proceduri na našoj web stranici:
https://www.klimaservisbeograd.com/montaza-klima-uredjaja/ . Ukoliko naručilac posla iz bilo kog razloga ne prihvati datu ponudu, dužan je da plati troškove izlaska na teren i sačinjavanja ponude na licu mesta po važećem cenovniku. Instalater je dužan držati se propisanog instalacionog uputstva od strane proizvođača dok za sva moguća odstupanja koja nastanu nepoštovanjem instalacionog uputstva, a na zahtev naručioca radova, izvođač radova ne snosi nikakvu odgovornost, s tim što je instalater u slučaju neslaganja zahteva naručioca sa pravilima instalacionog uputstva dužan da detaljno informiše naručioca o svim mogućim štetnim posledicama koje mogu nastati tim odstupanjima, odričući se odgovornosti od štetnih posledica. U slučaju da instalater proceni da odstupanja od instalacionog uputstva, koja zahteva naručilac, mogu izazavati ozbiljne štetne posledice po naručioca, objekat, okruženje, u smislu ugrožavanja lične i javne bezbednosti, imovine i lica, dužan je da odbije zahtevanu intervenciju, uz detaljno obješnjenje naručiocu. U tom slučaju, naručilac je dužan da isplati minimalne troškove, u smislu izlaska na teren i davanja stručne procene po važećem cenovniku.
• Naručilac posla ili lice koje je ovlašćeno od strane naručioca posla da prisustvuje izvođenju radova dužno je da pruži svu logističku podršku koja nije definisana ovim uslovima, a koja može zbog određenih specifičnosti nastati u datim okolnostima, u smislu davanja dodatnih informacija vezanih za način ugradnje klima uređaja kao i uklapanja instalacionih radova u postojeću infrastrukturu objekta. Ukoliko naručilac ili ovlašćeno lice na zahtev instalatera odbije da da takve infotrmacije ili da pogrešne informacije, kao i prećuti određene informacije koje mogu uticati na sam proces instalacije, kojim bi nastala šteta po uređaj ili infrastrukturu objekta ili okoline objekta, a do kojih informacija izvođač radova nije mogao ili imao prilike da stekne objektivni uvid, u tom slučaju se izvođač radova odriče odgovornosti za moguću nastalu štetu.

• Ukoliko postoji sumnja od strane izvođača radova da naručilac radova nije vlasnik objekta u kome se radovi izvode ili nije vlasnik uređaja na kojem se izvodi dogovorena intervencija ili nema potrebnu i jasno defenisanu saglasnost vlasnika objekta i uređaja kao i sumnje na različite kriminalne radnje, neslaganja članova domaćinstva koji žive na datoj adresi ili ne dobijanja saglasnosti Skupštine zgrade za provlačenje instalacija kroz zajedničke prostorije kao i postavljanje uređaja, a najčešće spoljne jedinice na zajedničku fasadu objekta, izvođač radova ima pravo da, na osnovu sopstvene procene, odbije izvršenje tih radova ukoliko mu se ne dostavi odgovarajući dokaz na gore navedene sumnje. Sve troškove koji nastanu na račun izvođača radova (izlazak na teren, započeti, a ne završeni radovi itd.), a iz gore navedenih razloga snosi naručilac radova.

• Izvođač radova je dužan da obezbedi adekvatne uslove za pravilno izvođenje radova, u koje spadaju: raščišćavanje uskog dela prostora neophodnog za montažu unutrašnje i spoljašnje jedinice u meri u kojoj to ambijentalni uslovi dozvoljavaju, da obezbedi pristup mokrom čvoru za čišćenje i servisiranje uređaja i električno napajanje za rad alata koji se koristi u procesu montaže. Svi troškovi korišćenja vode i električne energije idu na račun naručioca. Takođe je obavezan da prisustvuje sve vreme izvođenja radova, a ukoliko to nije u mogućnosti, dužan je da bude u svakom trenutku dostupan izvođaču radova putem telefona kako bi se najlakše razrešili eventualne nedoumice vezane za proceduru i način instalacije uređaja. Ukoliko naručilac radova ne bude dostupan na telefon, izvođač radova zadržava pravo da prekine radove dok se ne uspostavi komunikacija sa naručiocem ili pomenuti ne dođe na mesto izvođenja radova. Izvođač zadržava pravo da vreme koje protekne u čekanju naručioca, fakturiše kao dodatni trošak naručiocu po važećem cenovniku.

• Prilikom završetka radova i testiranja sistema puštanjem uređaja u rad, instalater je dužan da počisti sav šut i otpad koji je zaostao od instalacionog materijala i ambalaže i lično ga iznese iz objekta do najbližeg mesta za sakupljanje otpada.
Radovi na visini:

Pod radovima na visini Klima servis KMB podrazumeva sve moguće radove na visini iznad 3m od površine tla ili poda bilo da se radi o postavljanju unutrašnje jedinice unutar objekta ili o postavljanju spoljašnje jedinice na fasadu objekta. Ovi radovi se plaćaju po posebnoj tarifi u zavisnosti od visine na kojoj se izvode radovi, pristupačnosti, korišćenju HTZ opreme, angažovanju lica sa licencom za izvođenje radova na visini, angažovanja spacijalnih mašina (autodizalica sa korpom, telehendlera,…) isl.

Viša sila:

Naručilac radova i izvođač radova su saglasni da „viša sila“ označava prirodne događaje i radnje trećih lica (Odluke Skupštine Republike Srbije, Vlade Republike Srbije i drugih regulatornih tela)
koji su van kontrole naručioca i izvođača radova, a koji se ne mogu predvideti ili izbeći u trenutku potpisivanja ove saglasnosti.

Reklamacije:

Reklamacije na izvedene radove možete prijaviti na e-mail info@klimaservisbeograd.com ,
telefonom na 011/770 2807 u toku radnog vremena, pismeno poslati poštom na adresu Vojvode Stepe 343 Beograd ili doći lično.

Zaštita prava potrošača:

Sva prava koja potrošač ima po Zakonu o zaštiti potrošača možete pogledati na linku:
http://zastitapotrosaca.gov.rs/CMS/zakonodavstvo/ZZP/Zakon-o-zaštiti-potrošača.pdf
Ukoliko Vam neke odredbe nisu jasne možete kontaktirati neko od zvanično Evidentiranih društava i saveza koji su upisani u registar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – sektor za zaštitu potrošača.
U Beogradu, 01.04.2019.godine, Klima servis KMB